IMAGES THEMES
NEWEST PHOTOS
Most popular photos

SCOLOPENDRA Kft.

adatkezelési tájékoztatója

webáruházi kereskedelemmel kapcsolatban

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató („Tájékoztató”) az alábbiakban pontokba szedett adatkezelési tevékenységek során kezelt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatja az érintettet az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) 13. és 14. cikke alapján.

1        Az adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve: SCOLOPENDRA Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Székhelye: 2011 Budakalász, Kanonok utca 9.

Postacíme: 2011 Budakalász, Kanonok utca 9.

Cégjegyzékszám: 13-09-165749

E-mail címe: info@scolopendra.hu

2        Az érintett adatainak kezelése webáruházi vásárláshoz kapcsolódóan

2.1.          A Szolgáltatás leírása:

Az Adatkezelő a www.scolopendra.hu  honlapon működtetett webáruházában történő vásárlás (termék értékesítés) esetén a vásárlók személyes adatait kezeli abból a célból, hogy a vásárlással kapcsolatban fennálló számlaadási kötelezettséget teljesítse, a vásárlás tényét elektronikus úton visszajelezze, a megvásárolt terméket elektronikus úton a vásárló számára eljuttassa.

 

2.2.          Az érintettek köre:

Webáruházban vásárló személy.

 

2.3.          Az adatkezelések céljai:

2.3.1. A Szerződés teljesítése: a webáruházában történő vásárlás esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, a vásárlás tényének elektronikus úton történő visszajelzése, a megvásárolt termék - elektronikus úton a vásárló számára eljuttatása, azaz a teljesítés figyelemmel kísérése és az abból származó díjak számlázása.

2.3.2. Az adatkezelő a jogszabályi kötelezettsége teljesítése érdekében a vizsgálat elvégzését követően bizonyos adatokat megőriz és tovább kezel. (továbbiakban: Jogszabályi kötelezettség teljesítése)

2.3.3. Jogi igények érvényesítése céljából a szerződés megszűnését követően az általános elévülési idő alatt.

2.4.          Az adatgyűjtés módja

Online módon – az alábbi linken található nyomtatványok kitöltésével

http://scolopendra.hu/user/registration

2.5.          A kezelt adatok:

2.5.1. Szerződés teljesítése: Vezeték-, keresztnév, számlázási- és szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártya vagy hitelkártya adatok

2.5.2. Jogszabályi kötelezettség teljesítése: Vezeték-, keresztnév, számlázási cím, e-mail cím

2.5.3. Jogi igények érvényesítése: Vezeték-, keresztnév, számlázási cím, e-mail cím

 

Adatkezelő a kezelt adatok helyességéért nem vállal felelősséget, az adatok pontos és helyes megadása a vásárló kötelezettsége. Amennyiben a vásárló adatai az adatkezelés időtartama alatt módosulnak, vagy azok bármely elírás folytán javításra szorulnak, úgy a vásárló jogosult a 4.2. pontban írtak szerint az adatai helyesbítésére.

 

2.6.          Az adatkezelés időtartama:

2.6.1. Szerződés teljesítése: a szerződés teljesítéséig.

2.6.2. Jogszabályi kötelezettség teljesítése: a számviteli törvényben előírt bizonylat megőrzési kötelezettség alapján 8 évig.

2.6.3. Jogi igények érvényesítése: a szerződés megszűnését követő 5 évig a Ptk. 6:22.§ (1) bekezdésében meghatározott elévülés szabályai szerint.

 

2.7.          Az adatkezelés jogalapja:

2.7.1. Szerződés teljesítése: A szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, a teljesítés figyelemmel kísérése és az abból származó díjak számlázása, tehát a szerződés teljesítése az adatkezelés jogalapja.

2.7.2. Jogszabályi kötelezettség teljesítése: a számviteli törvényben előírt bizonylat megőrzési kötelezettség: 2000. évi C. tv. 169. § (2) bekezdése.

2.7.3. Jogi igények érvényesítése esetén az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke, azaz, hogy a szerződésből eredő esetleges jogait és követeléseit érvényesíthesse, illetőleg védekezhessen az ilyen jogi igények, követelések előterjesztése esetén.

 

2.8.          Az adatokhoz az Adatkezelő részéről hozzáfér:

Adatkezelő ügyvezetője

 

2.9.          Adattovábbítás:

Adatfeldolgozók részére továbbítja:

 

Adatfeldolgozó

Székhely

Az adatfeldolgozó feladata:

 

 

 

Számlázás és könyvelési feladatok ellátása

 

 

Rendszergazdai feladatok ellátása a honlap üzemeltetése körében

2.10.      Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást.

3        Az érintett adatainak kezelése a kapcsolattartás esetén

3.1.          A Szolgáltatás leírása:

Amennyiben a felhasználó kapcsolatba szeretne lépni az adatkezelővel bármely okból, a http://scolopendra.hu/contact.html linken, úgy az Adatkezelő a kapcsolatba lépés időtartamára, azaz és a kérdés megválaszolásának vagy bármely probléma megoldásának időtartamára, a felhasználó hozzájárulása alapján kezeli a felhasználó adatait.

 

3.2.          Az érintettek köre:

Érdeklődők, kapcsolatot kezdeményező felhasználók.

 

3.3.          Az adatkezelések célja:

Kapcsolattartás, a feltett kérdés megválaszolása, felmerülő probléma megoldása.

3.4.          A feliratkozások az alábbi helyeken érhetők el:

http://scolopendra.hu/contact.html

3.5.          A kezelt adatok:

Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

3.6.          Az adatkezelés időtartama:

A felmerült kérdés megválaszolásáig vagy a probléma megoldásáig, azaz a kapcsolatba lépés céljának megvalósulásáig.

 

3.7.          Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása (önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása) alapján történik. A hozzájárulást az Érintett más nyilatkozatoktól elkülönítetten a kapcsolatba lépést megelőzően külön nyilatkozatban, a jelölőnégyzet kipipálásával adja meg. A hozzájárulás megadása önkéntes, és az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül az Adatkezelőnek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést az Érintett a Tájékoztató 1. pontja szerinti kapcsolattartási címek bármelyikére megküldheti. A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel, azonban a kapcsolatba lépés célját meghiúsítja. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét.

 

3.8.          Az adatokhoz az Adatkezelő részéről hozzáfér:

Adatkezelő ügyvezetője

 

3.9.          Adattovábbítás:

Az Adatkezelő az adatokat az alábbi Adatfeldolgozók részére továbbítja:

Adatfeldolgozó

Székhely

Az adatfeldolgozó feladata:

 

 

 

Számlázás és könyvelési feladatok ellátása

 

 

Rendszergazdai feladatok ellátása a honlap üzemeltetése körében

3.10.      Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást.

4        Az érintett jogai

4.1.          A hozzáféréshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

a.               az adatkezelés céljai az adott személyes adat vonatkozásában,

b.              az érintett személyes adat kategóriái,

c.               azon címzettek kategóriái, akinek az érintett személyes adatait közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, ill. nemzetközi szervezeteket (a harmadik országbeli címzettek, továbbá a nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás esetén az Érintett jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy az adattovábbítás megfelelő garanciák mellett történik-e),

d.              az érintett személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

e.               az Érintettet megillető érintetti jogok (helyesbítés, törlés vagy korlátozás joga, az adathordozhatósághoz való jog, valamint a tiltakozás joga az ilyen személyes adatok kezelése ellen),

f.               a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,

g.              ha az adatot az Adatkezelő nem az Érintettől szerezte, akkor a forrásra vonatkozó minden elérhető információ,

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a kért információkat széles körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben az Érintett által megjelölt személyes adatot az Adatkezelő nem kezeli, úgy erről is köteles az Érintettet írásban tájékoztatni.  

4.2.          A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult ahhoz, hogy a reá vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérje. Amennyiben az Érintettre vonatkozó személyes adatok hiányosak, úgy az Érintett jogosult a személyes adatok kiegészítését kérni.

Az Érintett a helyesbítést, kiegészítést kizárólag írásban – postai úton és e-mailben az Adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein – jogosult az Adatkezelőtől kérni, telefonos kérés esetén a kérését köteles írásban megerősíteni.

A helyesbítéshez/kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során az Érintett köteles megjelölni, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles az Adatkezelőt a pontos, teljeskörű adatról is tájékoztatni. Az Adatkezelő jogosult indokolt esetben az Érintettet felhívni arra, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal - bizonyítsa az Adatkezelő számára.

Az Érintett az adatok helyesbítését, kiegészítését indokolatlan késedelem nélkül teljesíti.

Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

4.3.           A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(ka)t indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a.               az Érintett által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte,

b.              az Adatkezelő a személyes adatot (ideértve a különleges adatot is) az Érintett hozzájárulása alapján kezelte, az Érintett a hozzájárulását írásban visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

c.               az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,

d.              az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte,

e.               az Adatkezelő által kezelt adatot az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

f.               az Érintett az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre.

Az Érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről az Érintettet megfelelő módon tájékoztatja.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak törlésére köteles, az Adatkezelő minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. Az Adatkezelő a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.

Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

s

Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

a.               a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,

b.              a magyar vagy európai uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez,

c.               közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához,

d.              a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához,

e.               közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés,

f.               jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.4.           Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(k) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a.                 az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát),

b.                az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte, de az Érintett törlés helyett korlátozást kér,

c.                 az Adatkezelő számára az adatkezelés célja megszűnt, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

d.                az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

4.5.     A tiltakozáshoz való jog

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem végez közérdekű adatkezelést és közhatalmi jogosítványai sincsenek, nem végez tudományos vagy történelmi kutatást, illetve az adatkezelésre statisztikai célból sem kerül sor, így esetében a jogos érdeken alapuló adatkezelések esetén merülhet fel a tiltakozáshoz való jog gyakorlása.

Amennyiben az Érintettek adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, fontos garanciális jellegű rendelkezés, hogy az Érintett számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az Érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.

Az Érintett ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben az Adatkezelő nem kezelheti tovább az Érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

a.               az adatkezelést az Adatkezelő részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy

b.              az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

4.6.     Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.

Az adathordozhatósághoz való jog azon személyes adatok tekintetében gyakorolhatók, amelyeket az Érintett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, és

a.                    Az Érintett hozzájárulásán vagy szerződéses jogalapon alapul az adatkezelés, és

b.                   az adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

Az adathordozhatóság körében az Adatkezelő köteles ingyenesen az Érintett számára az adathordozót rendelkezésre bocsátani.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, azokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig az adatok kezelésére az Adatkezelő megfelelő céllal, illetve jogalappal rendelkezik.

 

4.7.     Jogorvoslathoz való jog

4.7.1.    Adatkezelő felkeresése

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése az Érintettre nézve sérelmes kérjük forduljon az Adatkezelőhöz a jelen Tájékoztató 1. pontjában meghatározott kapcsolttartási címek bármelyikén. Az Adatkezelő elkötelezett a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok betartása és betartatása irányába, ezért minden beérkezett panaszt kellő körültekintéssel kivizsgál és ennek eredményéről az Érintettet tájékoztatja.

4.7.2.   A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az Adatkezelővel mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

Az Érintett a pert a jelenlegi Infotv. 22. § (1) bek. szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem minősül valamely tagállam közhatalmi jogosítványait gyakorolva eljáró közhatalmi szervének, az Érintett a pert a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.

4.7.3.   Panasztételhez való jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR, rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

.

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

4.7.4.   Egyéb igényérvényesítési lehetőség

Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

 

5      Egyéb rendelkezések

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek a Tájékoztató 4.1. – 4.6. pontok szerinti kérelem előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, az Adatkezelő az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a módosításról az Érintettet a honlapján való közzététel útján a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 3 nappal értesíti.

 

* * *

Budapest, 2018. _______

 

 

Scolopendra Kft.

 

Adatkezelési tájékoztató letöltése

© 2014-2022 www.scolopendra.hu | Powered By
My Hotshoe